Informacja o ochronie danych osobowych
KINGHOFF SP. Z O.O. z siedzibą w Jankach (05-090 Raszyn), Aleja Krakowska 28a, jako administrator danych osobowych, gromadzi Państwa dane osobowe uzyskane podczas zawierania z Państwem umowy oraz w trakcie jej trwania („Dane osobowe”), w szczególności:
• imię (imiona) i nazwisko, adres e-mail, adres do kontaktu, firma reprezentowanego podmiotu, numer telefonu, stanowisko,
• w przypadku przedsiębiorców przetwarzamy dodatkowo: NIP, REGON, adres siedziby, numer rachunku bankowego,
• w przypadku przedsiębiorców wnioskujących o udzielenie limitu kredytowego w KINGHOFF SP. Z O.O. przetwarzamy również dane zawarte w dokumentach finansowych.
Gromadzimy Państwa Dane osobowe w następujących celach:
• zawierania i realizacji łączącej nas umowy oraz świadczenia dla Państwa oferowanych przez nas usług, w tym w szczególności wysyłki zamówionych towarów i realizacji płatności, obsługi reklamacji,
• realizacji obowiązków KINGHOFF SP. Z O.O. przewidzianych prawem, w tym w szczególności wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, oraz dla celów archiwizacyjnych
• ochrony praw KINGHOFF SP. Z O.O. zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności dochodzenia zaległych płatności w ramach procesów windykacyjnych i procesów sądowych,
• weryfikacji Państwa wiarygodności płatniczej i zdolności kredytowej przy udzielaniu Państwu limitu kredytowego jak również w celu zabezpieczenia należnych KINGHOFF SP. Z O.O. płatności (umowy poręczenia oraz inne zabezpieczenia), uzasadnionego interesu KINGHOFF SP. Z O.O. w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, w tym prowadzenia marketingu produktów i usług KINGHOFF SP. Z O.O. (marketing bezpośredni),
• przeprowadzania działań marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych w przypadku wyrażenia przez Państwa osobnych zgód.
KINGHOFF SP. Z O.O. może przekazywać dane osobowe następującym osobom trzecim dla celów wskazanych w niniejszym dokumencie:
1. podmiotom, z którymi KINGHOFF SP. Z O.O. ma zawartą umowę współpracy (" Przetwarzający dane ") w celu realizacji łączącej nas umowy, realizacji obowiązków KINGHOFF SP. Z O.O. przewidzianych prawem, ochrony praw KINGHOFF SP. Z O.O. zgodnie z przepisami prawa oraz realizacji uzasadnionego interesu KINGHOFF SP. Z O.O. w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych; w szczególności KINGHOFF SP. Z O.O może przekazywać Państwa Dane osobowe podmiotom takim jak: banki, firmy windykacyjne, podmioty świadczące usługi księgowe, spółki świadczące usługi pocztowe i kurierskie, firmy, z którymi współpracujemy w celu świadczenia usług marketingowych. Podmioty takie będą zobowiązane na mocy zawartych z KINGHOFF SP. Z O.O umów do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby chronić dane osobowe oraz przetwarzać je wyłącznie zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez KINGHOFF SP. Z O.O,
2. organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim; w przypadku, gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem, dane osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy (np. organom podatkowym i organom ścigania), niezależnym doradcom zewnętrznym (np. audytorom) lub podmiotom udzielającym świadczeń.
KINGHOFF SP. Z O.O zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa Dane osobowe. Dane osobowe będą przechowywane przez KINGHOFF SP. Z O.O i / lub Przetwarzających dane, wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów
niezbędnych dla postępowań prawnych (w tym podatkowych) oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń Państwa i KINGHOFF SP. Z O.O.
Przysługują Państwu prawa w zakresie ochrony Danych osobowych. Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych, jesteście Państwo uprawnieni do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub organu będącego jego następcą).
Ponadto, macie Państwo prawo do:
1. Żądania dostępu do Danych osobowych; osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od KINGHOFF SP. Z O.O potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeśli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich. KINGHOFF SP. Z O.O dostarczy Państwu na żądanie kopię Państwa Danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwrócą się Państwo, KINGHOFF SP. Z O.O może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych,
2. Sprostowania Danych osobowych; mają Państwo prawo do sprostowania Danych osobowych, które Państwa dotyczą, a które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, mają Państwo prawo żądania uzupełnienia niekompletnych Danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
3. Usunięcia Danych osobowych ("prawo do bycia zapomnianym"); mają Państwo prawo żądania, o ile zachodzą okoliczności przewidziane prawem, niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa Danych osobowych, a KINGHOFF SP. Z O.O ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć takie Dane osobowe,
4. ograniczenia przetwarzania Państwa Danych osobowych; w takim przypadku, KINGHOFF SP. Z O.O wskaże na Państwa żądanie takie Dane osobowe, a ich przetwarzanie może zostać ograniczone tylko i wyłącznie do określonych celów,
5. przenoszenia Danych osobowych; pod pewnymi warunkami macie Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego Dane osobowe Państwa dotyczące, przetwarzane przez KINGHOFF SP. Z O.O oraz macie Państwo prawo przesłać te Dane osobowe innemu podmiotowi,
6. sprzeciwu; w pewnych okolicznościach mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących Państwa Danych osobowych, a na KINGHOFF SP. Z O.O może ciążyć obowiązek zaprzestania przetwarzania takich Danych osobowych.
W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Danych osobowych lub wykonywania praw w zakresie prywatności, prosimy o kontakt z KINGHOFF SP. Z O.O, pod adresem: Raszyn (05-090), Janki, Aleja Krakowska 28a, tel. +48 22 720 12 32 lub pod adresem e-mail info@kinghoff.com. W przypadku kontaktu mailowego prosimy w tytule wpisać „ochrona danych osobowych”
Informujemy o możliwości okresowej aktualizacji niniejszej Informacji zgodnie z obowiązującym prawem (np. jeśli wdrażamy nowe systemy lub procesy, które wiążą się z wykorzystaniem danych osobowych) i w takim przypadku będziemy odpowiednio informować Państwa o wprowadzanych zmianach.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych w Polityce prywatności. Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Jeśli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie cookies, prosimy o wyłącznie cookies w przeglądarce lub opuszczenie serwisu. Dowiedz się więcej